Wat is het ?

Dolliebeebie’s flesje maken wordt met de Béaba Bib Expresso peanuts. Melkpoeder in flesje, flesje onder dit wondermachien, knopje duwen en klaar!